Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Lista-Przebojów.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.lista-przebojow.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy użytkownik jest zobowiązany z chwilą rejestracji zapoznać się z treścią Regulaminu. Może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 1. Wstęp
  1. Właścicielem serwisu jest Agencja Reklamowa Cieślik "Studio L" Sp. J. ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków, NIP 679-10-26-110, REGON 350903219
  2. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom miejsca w sieci, w którym będą mogli tworzyć własne, unikalne listy przebojów.
  3. Nazwa Serwisu, wygląd, koncepcja, oprogramowania, baza danych są objęte ochroną prawną.
 2. Przyjęcie Warunków i zmiana Warunków
  1. Użytkownik powinien przyjąć Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.
  2. Użytkownik może przyjąć Warunki poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Lista-Przebojow.pl będzie traktował korzystanie z nich jako przyjęcie Warunków.
  3. Właściciel serwisu może dokonywać zmian Warunków. W przypadku dokonania takich zmian, Właściciel serwisu udostępni nowy egzemplarz Warunków w serwisie Lista-Przebojow.pl
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku korzystania z Usług po dniu, w którym Warunki zostały zmienione, Lista-Przebojow.pl potraktuje korzystanie z nich jako akceptację zmienionych Warunków.
  5. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie.
 3. Konta Użytkowników
  1. W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Witryny Internetowej lub innych Usług, Użytkownik powinien założyć konto w serwisie Lista-Przebojow.pl. Przy zakładaniu konta Użytkownik powinien podać dokładne i pełne informacje. Ważne jest, aby użytkownik zabezpieczył hasło do konta Lista-Przebojow.pl i utrzymywał je w poufności.
  2. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Lista-Przebojow.pl o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta Lista-Przebojow.pl przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.
  3. Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną (wobec Lista-Przebojow.pl i innych osób) za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta Lista-Przebojow.pl.
 4. Ogólne ograniczenia w korzystaniu

  Lista-Przebojow.pl niniejszym zezwala użytkownikowi na dostęp do Witryny Internetowej i Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:
  1. użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Witryny Internetowej ani Usług
  2. użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Witryny Internetowej Lista-Przebojow.pl
  3. użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej lub Usług w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony Lista-Przebojow.pl
  4. użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Witryny Internetowej lub Usług (i akceptuje, że będzie to obejmowało nazwy kont Lista-Przebojow.pl)
  5. użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej i Usług w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 5. Treści znajdujące się w Witrynie Internetowej
  1. Poza Materiałami Zamieszczanymi przez Użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w Witrynie Internetowej, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia oraz elementy interaktywne Witryny Internetowej należą do lub są licencjonowane przez Agencje Reklamową Cieślik "Studio L" Sp. J. oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Agencji Reklamowej Cieślik "Studio L" Sp. J. lub licencjodawców Agencji Reklamowej Cieślik "Studio L" Sp. J.. Znaki towarowe bądź usługowe należące do osób trzecich figurujące w Treściach Lista-Przebojow.pl są znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich osób uprawnionych z tych znaków.
  2. Żadne pliki muzyczne oraz wideo nie są przechowywane na serwerze, który należy do . Lista-Przebojow.pl udostępnia jedynie linki do innych serwisów.
 6. Odpowiedzialność serwisu
  1. Serwis internetowy Lista-Przebojow.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Witryny Internetowej spowodowane awarią sprzętu, awarią w zapleczu technicznym serwisu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do części lub całości funkcji serwisu spowodowany niezbędna konserwacją serwisu lub pracami technicznymi.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych na kontach Użytkowników w wyniku okoliczności niezależnych od Serwisu.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych z konta Użytkownika.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
  6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem i misją działania Serwisu.
  7. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w przypadku zamieszczania przez użytkownika treści rażąco naruszających zasady współżycia społecznego lub obowiązujące przepisy prawa.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie.
  2. Korzystanie z Serwisu Lista-Przebojow.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu w aktualnym brzmieniu.
  3. Regulamin wchodzi w życie wraz z chwilą jego publikacji na Serwisie.